Yhtiöjärjestys 12.7.2019

                                                                                       Hyväksytty yhtiökokouksessa 3.4.2019

                                                                                        Rekisteröity 12.7.2019

 

ASUNTO OY PETSAMONKATU 14 -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

 1 § Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petsamonkatu 14 ja kotipaikka Tampere.

 2 § Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Tampereen kaupungin XX kaupunginosassa korttelissa 504 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua asuinrakennusta, jonka yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

 3 § Yhtiön osakepääoma on neljäkymmentäseitsemäntuhatta (47.000) euroa kaksitoista (12) senttiä (ei tarkka arvo) jaettuna kuuteensataanseitsemäänkymmeneen (670) osakkeeseen.

 4 § Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja yhtiön rakennuksissa seuraavasti:

 

Huoneiston n:o

kerros

tyyppi

p-ala m2

osakkeiden nrot

osakkei-den lkm

A1a

pohjakrs

2h+kk+kph

45,5

Yhtiön hallinnassa


A1b

pohjakrs

2h+kk+kph

42,5

622-633

12

A1c

pohjakrs

liike/toimisto

44

Yhtiön hallinnassa


A2

1

1h+k+kph

61,5

634-650

17

A3

1

2h+kk+kph

42

1-12

12

A4

1

6h+k+kph

132

13- 45

33

A5

2

5h+k+kph

108

46- 72

27

A6

2

2h+kk+kph

42

73- 84

12

A7

2

6h+k+kph

132

85-117

33

A8

3

5h+k+kph

108

118-144

27

A9

3

2h+kk+kph

42

145-156

12

A10

3

6h+k+kph

132

157-189

33

A11

4

5h+k+kph

108

190-216

27

A12

4

2h+kk+kph

42

217-228

12

A13

4

6h+k+kph

132

229-261

33

A14

5

5h+k+kph

108

262-288

27

A15

5

2h+kk+kph

42

289-300

12

A16

5

6h+k+kph

132

301-333

33

A17

6

6h+k+kph

150

334-372

39A19

6

6h+k+kph

132

373-405

33

A20

7

5h+k+kph

108

406-432

27

A21

7

2h+kk+kph

42

433-444

12

A22

7

6h+k+kph

132

445-477

33

A23

8

5h+k+kph

108

478-504

27

A24

8

2h+kk+kph

38

505-515

11

A25

8

6h+k+kph

136

516-549

34

A26

9

5h+k+kph

108

550-576

27

A27

9

2h+kk+kph

42

577-588

12

A28

9

6h+k+kph

132

589-621

33

H40

kellarikerros

liike/toimisto

52,5

Yhtiön hallinnassa


A30

siipirakennus 1 krs

1h+kt

38

651-661

11

A31

siipirakennus 1 krs

1h+kt

32

662-670

9

Jokaiseen osakashuoneistoon kuuluu 2-7 m2 varastotiloja.

 Yhtiön hallinnassa on siipirakennuksessa liike-, toimisto- ja asuintiloja. Siipirakennuksen alakerran pinta-ala on 171,5 m2 ja yläkerran pinta-ala 175 m2.

 Yhtiön hallinnassa on lisäksi autotalleja, pesutupa, saunatilat, varastotiloja ja teknistä tilaa.

 5 § Osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan jäljempänä määrättyjen periaatteiden mukaisesti yhtiölle vastiketta. Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan

huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden. Hoitovastikkeen suuruus määrätään käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittuja huoneistojen pinta-aloja. Hoitovastike on

määrättävä kultakin neliömetriltä samansuuruisena. Rahoitusvastikkeen suuruus määrätään käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittuja pinta-aloja. Rahoitusvastikkeella katetaan

yhtiön kiinteistön hankintaan, rakennusten rakentamiseen, peruskorjauksiin tai perusparannuksiin kohdistuvat lainat kuoletuksineen, korkoineen ja muine sanotuista lainoista aiheutuvine menoineen. Hoitovastikkeella katetaan yhtiön kaikki muut menot. Huoneistoista peritään lisäksi huoneistokohtaiseen henkilölukuun perustuva vesimaksu, jonka suuruuden määrää yhtiön hallitus.

Vastikkeen ja edellä mainittujen maksujen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

 6 § Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle pinta-alan mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisesta lainasta, mikäli lainaehdoista ei muuta johdu. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainan lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksina

kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavaa lainaa. Jos yhtiö lainaosuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta eikä sen aiheuttamia kuluja. Jos osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään rahoitusvastike hänen osaltaan siten, että sillä pystytään kattamaan osakkeita rasittavan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

 7 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme(3)varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 8 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen

jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee.

 9 § Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema isännöitsijä, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Isännöitsijälle suoritettavasta palkkiosta päättää hallitus.

 10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 11 § Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

 12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 13 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.

 14 § Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on - esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus,

- päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

- päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle,

- päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

- vahvistettava talousarvio ja samalla määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus,

- määrättävä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot,

- valittava hallituksen jäsenet,

- valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarvittaessa.

 16 § Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen sitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.